تصویربرداری از پتروشیمی گچساران

تصویربرداری پتروشیمی گچساران کاری از استودیو هشت. استودیو هشت ارایه دهنده خدمات کارگردانی، تصویربرداری، تدوین و تهیه تولید فیلمها و تیزرهای صنعتی – تبلیغاتی